Knihovna Luhačovice
ikona_doba.png 
Otevírací doba
Pondělí  12.00 - 17.30
Úterý        9.00 - 17.30
Středa       zavřeno
Čtvrtek  12.00 - 17.30
Pátek      9.00 - 17.30
 
 
 
 
ikona_kontakt.png
Rychlý kontakt

tel: 577 132 235

mob: 721 957 539
info@knihovna-luhacovice.cz
Masarykova 350
763 26 Luhačovice (mapa)

ikona_fb.png

 

PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY

Výroční zpráva 2011

OBSAH

 

 1. Hlavní úkoly

 

II. Knihovní fondy

1. Doplňování fondů

2. Zpracování fondů a katalogů

3. Aktualizace fondů

 

III. Služby čtenářům

 

IV. Služby návštěvníkům

 

V. Pobočky

 

VI. Regionální funkce

 1. Registrované knihovny

 2. Revize, aktualizace a organizace fondů

 3. Další výkon RF

 4. Porady, vzdělávání

 

VII. Ostatní akce – přednášky, besedy

 

VIII. Organizační a správní opatření

 1. Organizační opatření

 2. Praxe a poradenství

 3. Školení, porady

 4. Projektová činnost

 

IX. Spolupracující organizace

 

XI. Statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

I. HLAVNÍ ÚKOLY

 

 • Organizační složka Městského úřadu je zřízena za účelem zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o knihovnách č 257/2011 Sb. a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a zajišťuje provoz knihovny. Jejím posláním je zabezpečovat všem občanům a institucím přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech.

 • Vypracování projektu z programu MK ČR – VISK 3

 

II. KNIHOVNÍ FONDY

 1. Doplňování fondů

 • sledování domácí i zahraniční nabídky vydavatelů a distributorů

 • nákup knih orientovaný na dodavatele s vyšším rabatem

 • objednávka knih z grantu MK ČR Česká knihovna

- získávání darů

- plánujeme a hodnotíme doplňování knihovních fondů

 

 1. Zpracování fondů a katalogů

 • vytváří a udržuje elektronický katalog

 • ukládání dat do knihovnického systému Clávius

 • přidávání dat do souborného katalogu ISHAR

 • průběžná aktualizace slovníku autorit

 • doplňování katalogizačních záznamů

 • zpracování anotace

 • katalogizace periodik

 • archivace Luhačovských novin

 • provádíme jmennou a věcnou (předmětovou a systematickou) katalogizaci fondů; zpracování probíhá v souladu s mezinárodními standardy (MARC 21, AACR2R, ISBD, MDT MRF, Konspekt) a národními autoritami

 

 1. Aktualizace fondů

 • zajišťuje a koordinuje retrospektivní konverzi lístkových katalogů knihovny do elektronického katalogu

 • revize fondu

 • prověřuje knihovní fond a vyřazuje zastaralé, duplicitní a poškozené knihovní dokumenty podle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a Směrnice č. 10 MK ČR

 

III. SLUŽBY ČTENÁŘŮM

 • pravidelná aktualizace webové stránky knihovny

 • zkvalitnění elektronických služeb (přístup on line do čtenářského konta, prodloužení výpůjček a rezervace knih)

 • půjčování knih a časopisů

 • půjčování dokumentů z jiných knihoven (meziknihovní služba)

 • rezervace literatury a prodlužování výpůjček

 • poskytování faktografických a bibliografických informací

 • vyhledávání dokumentů v on line katalogu

 

2

 

 

 • bezplatný přístup k internetu, tisk dokumentů

 • prezenční půjčování regionálních dokumentů a encyklopedické literatury

 • organizování kulturních a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé

 • propagace služeb knihovny v regionálním tisku a dalších sdělovacích prostředcích

 

IV. SLUŽBY NÁVŠTĚVNÍKŮM

 • Veřejný internet

 • informační služby

 • reprografické služby pouze v souladu s autorským zákonem

 • tiskové služby

 • prezenční výpůjčka denního tisku

 • besedy

 

V. POBOČKY

Polichno

Počet registrovaných uživatelů

Knihovní fond celkem

Roční přírůstek

Počet návštěvníků

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

109

112

1 922

1904

36

68

441

317

 

 

Kladná Žilín

Počet registrovaných uživatelů

Knihovní fond celkem

Roční přírůstek

Počet návštěvníků

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

38

41

1 978

2020

51

42

177

129

 

Řetechov

Počet registrovaných uživatelů

Knihovní fond celkem

Roční přírůstek

Počet návštěvníků

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

121

123

2 265

2346

62

81

579

576

 

VI. REGIONÁLNÍ FUNKCE

 

1. Registrované knihovny

 • Obecní knihovna Biskupice

 • Místní knihovna Dolní Lhota

 • Místní knihovna Horní Lhota

 • Obecní knihovna Kaňovice

 • Místní knihovna Ludkovice

 • Obecní knihovna Petrůvka

 • Obecní knihovna Podhradí

 • Místní knihovna Pozlovice

 

2. Revize, aktualizace a organizace fondů

 • 47 poskytnutých konzultací

 • 8 metodických návštěv

 • 2 revize knihovního fondu (5 411 svazků knih)

 • 4406 knih aktualizováno

 • 518 knih zkatalogizováno

 • 686 knih odepsáno a vyřazeno

 

3. Další výkon RF

 • zpracování statistických výkazů a jejich uložení do celostátního formuláře NIPOS

 • distribuce nových statistických deníků

 • tematické značení vybraných skupin knihovního fondu: podle značení tematických skupin krásné i naučné literatury

 • pomoc při přípravě projektu z programu MK ČR – VISK 3

- 8 webových stránek pravidelně aktualizováno

 

4. Porady vzdělávání

 • semináře pro knihovníky

 

 

VII. OSTATNÍ AKCE-PŘEDNÁŠKY,BESEDY

 

V roce 2011 jsme uspořádali 88 besed pro žáky ZŠ, SOŠ, MŠ a také pro veřejnost a zúčastnilo se jich 1878 návštěvníků. Při organizaci besed příležitostně spolupracujeme spolupracujeme s DDM Luhačovice, Denním stacionářem Charity Svaté rodiny v Luhačovicích, SOŠ Luhačovice, kulturním domem Elektra, okrašlovacím spolkem Calma, firmou BIFU, firmou Vavrys.

S přednáškami navštěvujeme i pečovatelský dům Strahov a některé základní školy v okolí.

 

Leden

V lednu nás několikrát navštívili studenti SOŠ, pro které byla připravena přednáška o škodlivosti drog a přednáška o vývoji komiksu v Čechách s i v zahraničí. Žáci sedmých tříd byli na besedě o knihovně, její funkci, chodu a o knihovnictví v České republice.

 

Únor

Únorové přednášky patřily tématu Poutní místa Turzovka, se kterou jsme navštívili pečovatelský dům Strahov.

 

Březen

Březen se nesl v duchu Měsíce čtenářů. Pro veřejnost byly připraveny výhody v podobě registrace zdarma, amnestie upomínek a burza starých knih.

Již poněkolikáté jsme u nás přivítali žáky nejen luhačovické školy, ale také některých škol zlínského kraje na okrskovém kole recitační soutěže. Vítězové postoupili do krajského kola, které se konalo v Napajedlích.

Pro veřejnost se konala přednáška o Tibetu s horolezcem a cestovatelem panem Vladimírem Burešem.

Odpoledne patřila dětem z družiny a mateřské školky. Studenti SOŠ navštívili besedu o drogách v lteratuře.

 

Duben

Začátkem dubna proběhla v knihovně Noc s Andersenem, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s DDM Luhačovice. Zúčastnilo se 35 dětí. Námětem letošní noci byl Jiří Trnka a jeho kniha Zahrada. Děti si v knhovně zahrály různé hry a zasoutěžily si, v zámecké zahradě na ně čekala noční hra a hledání starého mlčenlivého trpaslíka.

S besedou o literatuře jsme zavítali do ZŠ ve Slušovicích a za dětmi ze školy v Biskupicích jsme přijeli s vyprávěním o bájích a pověstech z kraje pod Komoncem.

Velikonoce byly podnětem k besedám Velikonoční zvyky a tradice pro žáky třetích a čtvrtých tříd, velikonočnímu tvoření bylo určeno poledne pro veřejnost.Středoškoláci přišli na přednášku o velikonocích, Keltech a magických pokrmech. Pro první ročníky SŠ byla určena beseda Seznámení s knihovnou. Nezapomněli jsme ani na seniory na pečovatelském domě Strahov – Milostné dvojice v literatuře.

V knihovně také proběhlo také okrskové kolo pěvecké soutěže.

Celý měsíc jsme pořádili kávové čtvrtky – káva zdarma pro každého zájemce z řad návštěvníků knihovny.

 

 

 

Květen

Poprvé jsme pořádali Pasování prváčků do řad čtenářů. Slavnostní ceremoniál proběhl v respiriu luhačovické školy za účasti veřejnosti a učitelů dětí. Program obohatilo vystoupení skupiny historického šermu Campanula . Rytíř mečem popasoval do řádu čtenářů každého prvňáčka. Děti dostaly na památku roční poplatek do knihovny zdarma a balíček drobných dárkových předmětů. První ročníky ze SOŠ nás navštívily na besedu s tématem Horor. Bylinky a magie byly námětem besedy pro čtvrťáky.

 

Červen

Žáci prvních a třetích tříd se seznámili s léčivými i jedovatými bylinami, s kouzly a čárami magie, s pověstmi našeho kraje v besedě Bylinky a magie, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s DDM. Děti musely pomocí kouzelných bylin osvobodit zlou ledovou královnu, akce se odehrávala na zámku.

Pro prváčky bylo určeno i vyprávění o pohádkách , které bylo doplněno pohádkovými kvízy.

Středoškoláci přišli na besedu o Tabu v literatuře a o komiksu. Žáci osmých tříd ZŠ měli v knihovně přednášku o milostných dvojicích v literatuře. S touto přednáškou jsme navštívili i seniory na pečovatelské domě Strahov. Šesťáci se seznámili na besedě o Keltech s historií a kulturou tohoto národa.

Ve spolupráci se SOŠ jsme uspořádali v prostorách knihovny prodejní výstavu prací studentů uměleckých řemesel, obor řezbář, keramik a umělecký kovář. Výstava se setkala se velkým ohlasem u veřejnosti. Mezi vystavovanými předměty nechyběly keramické závěsné kachle, vázy, zvony, figury, nábytek a zrcadla.

V červnu proběhla akce Literární Luhačovice.  Ze své tvorby v knihovně předčítali členové Klubu českých spisovatelů, např. panové Jan Cimický, Petr Prouza, Václav Suchý, Jiří Žáček, František Cinger , paní Eva Kantůrková. Bylo to velmi příjemné poetické odpoledne.

 

 

Září

Ve spolupráci s DDM Luhačovice a Stanislavem Duháněm z firmy BIFU jsme se zapojili do celoevropské akce Týden mobility, která je zaměřena na alternativní formy dopravy a seznamuje veřejnost s prací policie, hasičů a záchranných sborů. V knihovně jsme dětem formou komických scének předvedli, jak se nemají chovat při jízdě v automobilu či v autobuse. Pan Duháň seznámil děti se složením a údržbou kola. Připomněli jsme dětem i netradiční sport nordic walking .

Oslovili jsme místní svaz zahrádkářů a první zařijový týden se v prostorách knihovny uskutečnila soutěžní výstava květin. Svými květinovými exponáty přispěli nejen členové zahrádkářského svazu, ale také lidé z širokého okolí. Tři výherci byli odměněni drobnými cenami, které věnoval zahrádkářský svaz.

 

Říjen

První týden již několik patří celorepublikové akci Týden knihoven. Kromě besed určených pro žáky ZŠ, SOŠ a MŠ byla připravena pro veřejnost amnestie dlužníků na dlohoudobě nevrácené knihy, přihlášení dětských čtenářů zdarma a bazárek starých knih zdarma.

Pro žáky 2. třídy ZŠ, kteří dojíždí do školy v Kladné Žilín, jsme připravili s DDM Luhačovice besedu o indiánech, jejich životě a zvycích. Beseda byla doplněna indiánskými hrami,jako je lakros a jiné. Sedmáci přišli na přednášku o holocaustu a lidech, kteří přispěli k záchraně tisíců židovských dětí, jiná třída sedmáků se zúčastnila besedy o komiksu. Pro středoškoláky byla určena beseda o drogách v literatuře. Největší říjnovou akcí byl týden komiksu. Tato akce vznikla zapojením několika organizací – ZŠ, MŠ, SOŠ, Denní stacionář charity a dokonce i veřejnosti.Ďěti, žáci, studenti a dokonce i klienti denního stacionáře byli dva měsíce před akcí požádáni o výrobu výkresů s námětem komiks. Vznikla spousta krásných výtvarných děl, která jsme vystavili v knihovně a později zdobila vestibul místního kina. Tři nejlepší tvůrci děl byli odměněni knihou.

Během týdne komiksu jsme pozvali žáky prvního stupně na zábavné dopoledne, plné soutěží a her do sokolovny. Děti si nejen zahrály, ale také se seznámily s historií a vývojem komiksu. Této akce se také zúčastnily děti ze základní školy v Biskupicích. Závěr týden ozdobil noční lampionový průvod dětí, oblečených do obleků komiksových postav. Vypouštěli jsme i balon štěstí.

Nezapomněli jsme ani na děti z provodovské školky, které přijely na seznámení a hry v knihovně.

Pro maminky s kojenci a novorozeňaty byla určena přednáška Mgr. Jindřišky Mlčkové o fyzioterapii těchto malých dětí. Maminky se dozvěděly spoustu nových informací a rad. Zárověň si mohly na dětech vyzkoušet praktická cvičení.

V knihovně proběhlo setkání se spisovateli z Česka a Slovenska, například s Alexem Koenigsmarkem, Věrou Noskovou,s Marcellou Marboe, s panem Harákem, Murínem, Šebestou, Mittašem, s paní Romanskou-Lidmilovou a bývalým kandidátem na slovenského prezidenta Ladislavem Ballekem.

 

Listopad

Pro velký zájem maminek s dětmi jsme uskutečnili další pokračování besedy s fyzioterepeutkou Mgr. Jindřiškou Mlčkovou. Maminky si opět mohly s dětmi zacvičit a získlay cenné informace týkající se zdravého vývoje malých dětí.

Šárka Horsáková se přišla podělit o své zajímavé zkušenosti ze svého nekolikaletého pobytu v Číně. Uspořádali jsme s ní besedu pro veřejnost Čína netradičně. Lidé byli velmi zaujati pro nás netradičním způsobem života a zvyky v Číně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

Blížící se vánoce jsme přivitali s dětmi z MŠ . Během dvou dnů si zde děti mohly vytvořit drobné vánoční dárečky a také jsme si připomněli vánoční atmosféru čtením pohádek s vánoční tématikou.

Šárka Horsáková pokračovala ve svém cyklu besed o Číně. Tentokrát bylo vyprávění zaměřeno na čínskou kuchyni a sociální síť v Číně.

Velkou atrakcí zejména pro děti bylo setkání s extraligovými hokejisty z extraligového týmu PSG Zlín.Čtyři členové týmu – Jakub Sedláček, Petr Zámorský, Roman Vlach a Petr Holík se přijeli podělit se svými zážitky a zkušenostmi z ledové plochy i hokejového zákulisí. Přišli se za nimi podívat fanoušci všech věkových kategorií. Ti si mohli zkusit i hokejovou výstroj, nechat se vyfotit spolu s hráči a všichni si odnášeli kromě zážitku i plakáty s autogramy hokejistů.

Poslední beseda v tomto roce měla název Jak se žilo za císaře pána a proběhla v pečovatelském domě Strahov.

 

 

VIII. ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační opatření

 • změny v knihovním řádu

 • úpravy ceníku

 

2. Praxe a poradenství

 • praxe studentů SOŠ

 • pomoc při vyhledávání podkladů pro seminární, bakalářské a diplomové práce

 

3. Školení, porady

 • účast na poradách ředitelů zlínského kraje

 • pro zajištění kvalitního chodu knihovny, kulturních aktivit a všech provozních změn je pravidelně pořádána 1x týdně pracovní porada všech zaměstnanců

 • účast na seminářich Klubu dětských knihoven (Knihovna Bedřicha Buchlovana - Uherské Hradiště, KKFB – Zlín, Mahenová knihovna - Brno)

 • účast na krajském semináři Inspirace pro práci s dětmi (Masarykova veřejná knihovna - Vsetín)

 • účast na semináři PowerPoint (Krajská knihovna Františka Bartoše – Zlín)

 • účast na setkání starostů a knihovníků zlínského kraje s vyhlášením nejlepšího dobrovolného knihovníka zlínského kraje. Naše regionální knihovna v Ludkovicích, ze které byla do této soutěže nominována knihovnice pí. Motalová, skončila na 8. místě.

 

 

 

4. Projektová činnost

Získání dotace MK ČR – VISK 3

Název projektu : Zavedení regionálního knihovního systému REXS v regionu Luhačovice

a prezentace knižního fondu prostřednictvím OPAC 2.0.

 

IX. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

 • Dům dětí a mládeže

 • Základní škola

 • Mateřská školka

 • Vavrys CZ

 • Lázně Luhačovice, a.s.

 • Charita svaté rodiny

 • Střední odborná škola

 • Obvodní oddělení Policie ČR

 • Technické služby

 • Pizzerie Rimini

 • Kulturní dům Elektra

 • BI-FU Staňa Duháň

- TJ Sokol a TJ Slovan

 

 

 

 

 

 

X. Statistika

 

Knihovní fond celkem

Počet exemplářů periodik

Roční přírůstek

Počet virtuálních návštěv webu

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

25 617

26 747

91

88

1 304

1 216

7 703

7 373

 

 

Počet registrovaných uživatelů

Počet registrovaných uživatelů do 15 let

Počet návštěvníků

Kulturní a vzdělávací akce

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

1 051

1 172

247

318

23 691

24 012

83

88

 

 

Výpůjčky celkem

Výpůjčky periodik

Meziknihovní výpůjční služba

Počet hodin pro veřejnost týdně

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

46 040

49 082

11 451

12 104

229

151

28

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

<<>>Červen 2023
PoÚtStČtSoNe
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení:
E-mail:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):
capcha
Ověření Do pole "Ověření" vepište znaky z obrázku