Knihovna Luhačovice
ikona_doba.png 
Otevírací doba
Pondělí  12.00 - 17.30
Úterý        9.00 - 17.30
Středa       zavřeno
Čtvrtek  12.00 - 17.30
Pátek      9.00 - 17.30
 
 
 
 
ikona_kontakt.png
Rychlý kontakt

tel: 577 132 235

mob: 721 957 539
info@knihovna-luhacovice.cz
Masarykova 350
763 26 Luhačovice (mapa)

ikona_fb.png

 

PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY

Výroční zpáva 2010

OBSAH

I. Hlavní úkoly

II. Knihovní fondy

 1. Doplňování fondů
 2. Zpracování fondů a katalogů
 3. Aktualizace fondů

III. Služby čtenářům                 

IV. Služby návštěvníkům

V. Pobočky               

VI. Regionální funkce

 1. Registrované knihovny
 2. Revize, aktualizace a organizace fondů
 3. Další výkon RF
 4. Porady, vzdělávání

VII. Ostatní akce - přednášky, besedy

VIII. Organizační a správní opatření

 1. Organizační opatření
 2. Praxe a poradenství
 3. Školení, porady
 4. Projektová činnost

IX. Spolupracující organizace

XI. Statistika

 

I. HLAVNÍ ÚKOLY

Organizační složka Městského úřadu je zřízena za účelem zajišťování úkolů vyplývajících    ze zákona o knihovnách č 257/2011 Sb. a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb a zajišťuje provoz knihovny. Jejím posláním je zabezpečovat všem občanům a institucím přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech.

Vypracování projektu z programu MK ČR - VISK 3     

II. KNIHOVNÍ FONDY

1. Doplňování fondů

 • nákup knih orientovaný na dodavatele s vyšším rabatem
 • objednávka knih z grantu MK ČR  Česká knihovna

2. Zpracování fondů a katalogů

 • přidávání dat do souborného katalogu ISHAR
 • průběžná aktualizace slovníku autorit
 • doplňování katalogizačních záznamů
 • zpracování anotace
 • katalogizace periodik
 • archivace Luhačovských novin

3. Aktualizace fondů

 • průběžně ve všech odděleních knihovny
 • při vyřazování knih obsahově zastaralých a fyzicky poškozených se postupuje podle Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. a Směrnice č. 10 MK ČR
 • revize fondu

III. SLUŽBY ČTENÁŘŮM

 • pravidelná aktualizace webové stránky knihovny
 • zkvalitnění elektronických služeb (přístup on line do čtenářského konta, prodloužení výpůjček a rezervace knih)
 • půjčování knih a časopisů
 • půjčování dokumentů z jiných knihoven (meziknihovní služba)
 • rezervace literatury a prodlužování výpůjček
 • poskytování faktografických a bibliografických informací
 • vyhledávání dokumentů v on line katalogu
 • bezplatný přístup k internetu, tisk dokumentů
 • prezenční půjčování regionálních dokumentů a encyklopedické literatury
 • organizování kulturních a vzdělávacích akcí pro děti i dospělé
 • propagace služeb knihovny v regionálním tisku a dalších sdělovacích prostředcích

IV. SLUŽBY NÁVŠTĚVNÍKŮM

 • Veřejný internet
 • informační služby
 • kopírovací a tiskové služby
 • prezenční výpůjčka denního tisku
 • besedy

V. POBOČKY

Polichno  

Počet registrovaných uživatelů

Knihovní fond celkem

Roční přírůstek

Počet návštěvníků

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

106

109

1 886

1 992

48

36

472

441

 

Kladná Žilín

Počet registrovaných uživatelů

Knihovní fond celkem

Roční přírůstek

Počet návštěvníků

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

39

38

1 927

1978

29

51

69

177

 

Řetechov

Počet registrovaných uživatelů

Knihovní fond celkem

Roční přírůstek

Počet návštěvníků

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

123

122

2 203

2 265

62

62

652

579

 

VI. REGIONÁLNÍ FUNKCE

1. Registrované knihovny

 • Obecní knihovna Biskupice
 • Místní knihovna Dolní Lhota
 • Místní knihovna Horní Lhota
 • Obecní knihovna Kaňovice
 • Místní knihovna Ludkovice
 • Obecní knihovna Petrůvka
 • Obecní knihovna Podhradí
 • Místní knihovna Pozlovice

 

2. Revize, aktualizace a organizace fondů

 • 32 poskytnutých konzultací
 • 8 metodických návštěv
 • 2 revize knihovního fondu (11 221 svazků knih)
 • 330 knih aktualizováno
 • 634 knih zkatalogizováno
 • 1 638 knih odepsáno a vyřazeno

 

3. Další výkon RF

 • zpracování statistických výkazů a jejich uložení do celostátního formuláře NIPOS
 • distribuce nových statistických deníků
 • účast v regionální komisi soutěže Obecní knihovna roku 2010
 • zahájení elektronického půjčování v Obecní knihovně Petrůvka
 • pomoc při přípravě projektu z programu MK ČR - VISK 3
 • 8 webových stránek vytvořeno a pravidelně aktualizováno

 

4. Porady vzdělávání

 • semináře pro knihovníky

 

VII. OSTATNÍ AKCE-PŘEDNÁŠKY,BESEDY

Bylo uspořádáno celkem 88 besed, kterých se zúčastnilo 1344 návštěvníků. Byly to zejména besedy, soutěže, exkurze a knihovnické lekce pro ZŠ, SOŠ, MŠ .

Připravujeme také besedy pro klienty pečovatelského domu Strahov, Charitu a veřejnost.

Leden

Tři besedy určené pro studenty SOŠ, obor kuchař - číšník. Seznámení s knihovnou, beseda na téma drogy a nebezpečí jejich užívání, dílo K.J. Erbena.

Únor

Dvě besedy pro žáky druhých tříd ZŠ na téma poezie, tři besedy pro žáky devátých a osmých tříd - Pan Brouček - Svatopluk Čech. Tato beseda je vytvořena formou scénky, kdy se pan Brouček vrací do dob Jana Žižky a také se objeví na Měsíci. Pro děti je tato forma přijatelnější, vzhledem k náročnosti díla S. Čecha. Na scénkách s námi spolupracují studenti SOŠ Luhačovice.

Březen

Dvě besedy pro žáky druhých tříd ZŠ na téma velikonoce, pro třetí třídy K. J. Erben..

Proběhla fotografická soutěž Momentka všedního dne, která byla určena všem amatérským fotografům. Sešlo se celkem 25 fotografií, výherce byl odměněn knihou.

Anketa pro čtenáře i veřejnost s názvem Čtete raději knihy českých nebo zahraničních spisovatelů ? Anketa i fotosoutěž probíhaly na našich webových stránkách.

Dvě besedy pro děti z Mateřské školy  - Zábavné dopoledne v knihovně.

Návštěva Pečovatelského domu s besedou Tajemství britské královské rodiny.

V rámci akce Březen - měsíc knihy byla vyhlášena amnestie pro upomínané čtenáře a možnost přihlášení dětských čtenářů do 15 let zdarma. Připravili jsme Den otevřených dveří pro maminky s dětmi.

26.3. proběhla celostátní akce Noc s Andersenem, které jsme se  zúčastnili již šestým rokem. Při této akci jsme spolupracovali s DDM Luhačovice.  Pro děti  bylo připraveno mnoho soutěží,  kvízů a hádanek.  Samozřejmostí je i pohoštění, které připravujeme přímo v knihovně. Po hrách v půjčovně a svačině, jsme se všichni vydali na dobrodružnou noční venkovní výpravu . Noc končila na zámku, kde děti každoročně přespávají.  

Ve spolupráci se SOŠ Luhačovice , obor umělecký truhlář a kovář jsme uspořádali výstavu prací studentů tohoto oboru. Probíhala dva měsíce za hojné účasti návštěvníků. Vernisáže výstavy se zúčastnil i ředitel střední školy PaedDr. Karel Milička.

Výstava byla prodejní, výtěžek šel žákům studijních výtvarných oborů.

Ve dnech 3.3. a 4..3. proběhlo v knihovně okrskové kolo recitační soutěže pro první a druhý stupeň ZŠ. Vítězové této soutěže dostali knihu a postupovali do dalšího okresního kola, které se konalo v Napajedlech.

Duben

Během měsíce dubna nás navštívily čtyřikrát děti z družiny, které strávily v knihovně zábavné odpoledne. Děti ze základní školy přišly na besedu Báje a pověsti, Jaroslav Foglar, K.J. Erben a Tajemství britské královské rodiny.  

V knihovně proběhla pěvecká soutěž pro děti z místní základní školy. Ceny i pohoštění během soutěže byly financovány z rozpočtu městské knihovny.

Studenti uměleckých řemesel přišli na besedu s názvem Tabu v literatuře. Tato beseda je věnována všem tabuizovaným tématům, která se vyskytují nejen v literatuře, ale i ve společnosti. Podklady k této besedě používají studenti k přípravě na maturitu.

Květen

 V měsíci květnu jsme uspořádali devět besed pro žáky z druhého stupně  ZŠ. Týkaly se Tomáše a Jana Bati, carské rodiny Romanovců a Tajemství britské královské rodiny. Přišli také studenti prvního ročníku uměleckých řemesel na seznámení s knihovnou.

Červen

V červnu se uskutečnilo devět besed, především pro druhý stupeň. Témata byla různá - Komiks, Gejši, Tomáš a Jan Baťovi, Drogy.

Navštívili jsme také seniory na Strahově s povídáním o zakladateli Zlína Baťovi.

23.6. jsme přivítali v rámci akce Literární Luhačovice významné spisovatele české literatury.  Eva Kantůrková, Jan Cimický, Petr Prouza, Václav Suchý a Václav Dušek připravili pro četné publikum poetický podvečer , který vyplnili vyprávěním o své tvorbě a předčítáním ze svých knih.

Září

V září jsme se již tradičně zúčastnili celostátního projektu Týden mobility.  Vtipnou formou jsme seznámili žáky druhých a třetích tříd s pravidly silničního provozu a se správným chováním v dopravních prostředcích. V tomto výukovém programu s námi spolupracuje Staňa Duháň, který předvádí dětem složení kola a seznamuje je s jeho údržbou. Navštívili nás žáci druhého ročníku SOŚ, obor knihovníci, na besedě o komiksu. Také pro seniory jsme připravili akci s názvem Báje a pověsti, která proběhla na Strahově.

Říjen       

Říjen proběhl ve znamení besed o Komiksu. Tato beseda je určena zejména pro žáky SOŠ a proto na ni přišli žáci druhých a čtvrtých ročníků SOŠ Luhačovice. Na Seznámení s knihovnou přišli žáci prvního ročníku střední školy. Byli obeznámeni  s chodem knihovny a se všemi jejími funkcemi.  Také jsme opět nezapomněli na seniory na Strahově a připravili pro ně besedu o rodu Serenyiových v Luhačovicích.

Listopad  

V listopadu jsme s radostí přivítali v naší knihovně regionálního luhačovického spisovatele, pana Radomila Koppa. Je autorem převážně autobiografických knih, například Sametové ovečky nebo Hostinští z Baťova. V nich vzpomíná na své mládí a dobu totality, kterou prožil nejen v Luhačovicích. Kromě poutavého vyprávění o své tvorbě proběhla i autogramiáda jeho nové knihy Nebe rockerů. Beseda se konala v podvečerním čase za účasti veřejnosti.

Podzimní počasí přímo vyzývalo k zasnění se nad dávnými časy a proto přišly děti ze třetích a čtvrtých tříd na besedu o Bájích a pověstích z kraje pod Komoncem.

Také středoškoláci z oboru kuchař a číšník nás navštívili na seznámení s knihovnou.

Prosinec

Prosinec se nesl v duchu vánočního času. Navštívilo nás devět tříd ze základní školy .

Pro děti bylo přichystáno vyprávění o vánočních zvycích, tradicích a obyčejích. Žáci prvních a druhých tříd měli besedu obohacenou o možnost vyrobení si drobného vánočního dárku z papíru a jiného materiálu.

S vyprávěním o vánocích jsme také navštívili klienty  v domě s pečovatelskou službou Strahov.

 

VIII. ORGANIZAČNÍ A SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační opatření    

 • změny v knihovním řádu
 • úpravy ceníku

2. Praxe a poradenství

 • praxe studentů SOŠ
 • pomoc při vyhledávání podkladů pro diplomové práce

3. Školení, porady

 • účast na poradách ředitelů zlínského kraje
 • pro zajištění kvalitního chodu knihovny, kulturních aktivit a všech provozních změn je pravidelně pořádána 1x týdně pracovní porada všech zaměstnanců
 • účast na semináři Komiks a jeho vývoj (Knihovna Bedřicha Buchlovana - Uherské Hradiště)
 • účast na semináři Horor a fantasy literatura (Krajská knihovna Františka Bartoše - Zlín)
 • účast na semináři Psychologie dětského čtenářství (Krajská knihovna Františka Bartoše - Zlín)
 • účast na semináři Tvoření webových stránek (Krajská knihovna Františka Bartoše - Zlín)
 • účast na setkání starostů a knihovníků zlínského kraje s prezentací Lucie Skládalové -Webové stránky užitečné pro knihovníky

4. Projektová činnost

 • Projekt na získání dotace MK ČR - VISK 3
 • Název projektu: Zavedení regionálního knihovního systému REXS v regionu Luhačovice a prezentace knižního fondu prostřednictvím OPAC 2.0.

 

IX. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

 • Dům dětí a mládeže
 • Základní škola
 • Charita svaté rodiny
 • Střední odborná škola
 • Kulturní dům Elektra
 • BI-FU Staňa Duháň

 

X. Statistika

Knihovní fond celkem

Počet exemplářů periodik

Roční přírůstek

Počet  virtuálních návštěv webu

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

26 134

25 617

80

91

1 030

1 304

3 620

7 703

 

Počet registrovaných uživatelů

Počet registrovaných uživatelů do 15 let

Počet návštěvníků

Kulturní a vzdělávací akce

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

888

1051

301

247

19 309

23 691

79

83

 

Výpůjčky celkem

Výpůjčky periodik

Meziknihovní výpůjční služba

Počet hodin pro veřejnost týdně

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

47 476

46 040

8 500

11 451

204

229

20

28

 

Kalendář akcí

<<>>Červen 2023
PoÚtStČtSoNe
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Kontaktujte nás

Jméno a příjmení:
E-mail:
Poznámka (Chcete něco sdělit a nebo se zeptat?):
capcha
Ověření Do pole "Ověření" vepište znaky z obrázku